19 januari 2016

Muslimska Brödraskapets förtrupp i Sverige

Av Mona Lagerström

Rashid Musa, förbundsordförande, Sveriges unga muslimer, SUM, undrar i artikeln i Dagens samhälle 17 november 2015 ”Vem bestämmer vem som är extremist?” Han hänvisar till en utländsk författare verksam vid ett amerikanskt universitet som skriver om islamofobi. Lämpligare är att hänvisa till skrifter av Muslimska brödraskapets ideologer, i synnerhet skrifter översatta till svenska och tillgängliga för nedladdning på SUM:s hemsida, för att förklara varför Rashid Musa är högerextremist och inte alls företräder demokratiskt sinnade invånare i islamiska miljöer i Sverige utan Muslimska brödraskapets globala nätverk. Muslimska brödraskapet grundades 1928 i Egypten. Enligt Muslimska brödraskapet är religionen islam och politik oupplösligt förenade.
I många år har man från SUM:s hemsida kunnat ladda ner Muslimska brödraskapets könsapartheidhäfte Kvinnan i Islam. Jamal Badawi, född i Egypten, ett av nordamerikanska Muslimska brödraskapets absoluta toppnamn, är författare till detta häfte som är extremt sett ur ett svenskt rättsperspektiv.  

SUM skriver på sin hemsida att de har 42 lokalavdelningar och över 2 800 medlemmar över hela landet. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) fick SUM år 2013 pengar för 29 föreningar, 2 612 medlemmar. Det året fick de 468 977 kronor i statsbidrag och 940 372 konor i lokalt bidrag. År 2015 fick de för 16 föreningar och 1 596 medlemmar 422 160 kronor i statsbidrag och 843 778 kronor i lokalt bidrag.

Rashid Musas inlägg är ett svar på en debattartikel skriven av Bawar Ismail 17 november 2015, ”Stryp skattemedlen vid extremistiskt samröre”. Bawar Ismail, tidigare utrikespolitisk talesperson i LUF, kräver nolltolerans mot islamism, alltså sammanblandningen islam och politik. Han skriver: ”SUM har ett flertal gånger bjudit in hatpredikanter till föreläsningar för sina medlemmar, bland andra imamen Jamal Badawi och Kamal El-Mekki för att nämna några namn.”  Som svar hävdar Rashid Musa att SUM inte är de enda som bjuder in kontroversiella föreläsare och lyfter fram att Bawar Ismails moderparti Folkpartiet bjudit in ”den våldsbejakande hatpredikanten Ayaan Hirsi Ali” och att partiet dessutom gett henne ett demokratipris. Ayaan Hirsi Ali fick priset 2005 för sin kamp i Nederländerna för kvinnors rättigheter där hon på den politiska dagordningen lyft upp att hedersmord och könsstympning av små flickor förekom i landet. Hennes bok Kräv er rätt! Om kvinnor, islam och en bättre värld kom på svenska det året.
Jamal Badawi, som för övrigt statsrådet Mehmet Kaplan (MP) bjöd in till Sveriges riksdag 16 april 2008 tillsammans med andra höga potentater inom Muslimska brödraskapet intervjuas i artikeln ”On Mount Nur with Dr Jamal Badawi” i tidningen emel – the muslim lifestyle magazine nr 4 mars/april 2004 (googla emel och skriv in jamal badawi i sökrutan). Han får frågan vilken bok eller person som haft mest inflytande på hans liv. Han svarar Hassan al-Banna (1906–1949), Muslimska brödraskapets grundare.

Muslimska brödraskapets motto är: ”Allah är vårt mål. Profeten är vår ledare. Koranen är vår lag. Jihad är vår väg. Att dö på Allahs väg är vår högsta förhoppning.”  Det är ingen religiös slogan. Det är en politisk slogan. Den har inga likheter med Sveriges rikes lag. ”Allah är vårt mål” betyder att en gudsstat, ett världsomfattande kalifat styrt i enlighet med Koranens lag, sharia, är målet.

Muslimska brödraskapets chefsideolog Sayyid Qutb (1906–1966) beskriver i boken Milestones (1964) de tolv milstolparna på vägen mot denna gudsstat. Han förklarar hur nödvändig en förtrupp är och ger utförliga anvisningar om hur förtruppen ska förhålla sig till det omgivande gudlösa samhället. Rashid Musa ingår i denna förtrupp i Sverige. Att den svenska förtruppen följer Qutbs råd att på det tidiga stadiet skynda långsamt och ägnar sig åt fredlig steg-för-steg-infiltrering på alla nivåer inom samhället (politiken, förvaltningen, undervisningen, medierna) i stället för väpnad jihad gör inte Rashid Musas förtrupp demokratisk.

Sayyid Qutbs Milstolpar är en bok Sveriges alla politiker bör läsa i sin helhet. Nyckelfrasen som ständigt återkommer är: roten till allt ont i världen är lagar stiftade av människan. Allah är den enda sanna laggivaren. Människans slaveri under andra människor försvinner bara om man utplånar alla lagar och institutioner formade av människan och ersätter dem med Allahs lagverk och blir slav under Allah.  

Samma tankegångar går igen i Muslimska brödraskapets programskrift för verksamheten i Sverige, Att förstå Islam (1989, 1991, 2002), projektledare Mahmoud Aldebe. Denna politiska skrift, där det klart framgår att Allahs lag står över lagar stiftade av människan, är utgiven av Sveriges muslimska förbund, SMF, och Islamiska informationsföreningen. SMF är en av riksorganisationerna som får bidrag från Nämnden för statligt stöd till trossamfund. År 2014 fick förbundet 2 111 310 kronor i organisationsbidrag, 60 000 i etableringsbidrag och 50 000 i särskilt utbildningsbidrag. Den politiska könsapartheidskriften går att ladda ner här. Socialantropolog Aje Carlbom har i många år försökt varna för den här skriften, bland annat i artikeln i Dagens Samhälle 20 mars 2015, ”Förtryck av muslimska kvinnor i Sverige nonchaleras”. Programskriften bör vara föremål för ingående granskning av riksdagens justitieutskott och Justitiedepartementet.

Från samma hemsida går att ladda ner Jamal Badawis könsapartheidhäfte Kvinnan i Islam (2003, 2007). Göteborgs moské och Märsta moské har publicerat häftet separat. Mostafa Malaekah anges som upphovsman. För tio år sedan skrev journalisten Niklas Orrenius en artikel i Sydsvenskan (23 april 2005), ”Montergrannar bråkar om slöjförbud”, hur Mostafa Malaekah stod i SUM:s monter och gjorde reklam för häftet han påstås ha skrivit. Jamal Badawi är den verkliga författaren. Mostafa Malaekah har översatt Jamal Badawis The status of woman in Islam (1971), en skrift som är spridd över hela världen, inklusive Saudiarabien. Vid FN:s kvinnokonferens 1995 i Peking gav Badawi ut skriften under titeln Gender equity in Islam i syfte att förhindra resolutioner om kvinnors rättigheter. I det svenska häftet finns även text med ur Jamal Badawis The Muslim woman’s dress (1980), en text som bland andra bygger på Sayyid Qutb. Inför FN:s kvinnokommissions sammanträde 14–15 mars 2013, då Muslimska brödraskapets Muhammad Mursi var Egyptens president, la Brödraskapet på sin hemsida ut en protestskrivelse mot kommissionens förslag att stärka kvinnors rättighete.

Kvinnan i Islam är ingen religiös skrift. Det är en politisk skrift. Även i detta häfte deklareras det klart och tydligt att Allahs lag, sharia, står över svensk lag.  Följande mening bör vara föremål för ingående granskning av riksdagens justitieutskott och Justitiedepartementet: ”Ingen kan heller upphäva, förneka eller förvränga de entydiga lagliga rättigheter som kvinnor ges i islamisk shari’ah” (s. 6 av 6, SUM:s version), ”lagliga” rättigheter vilka räknas upp.  I häftet diskuteras juridik, exempelvis arvsregler och att en gift kvinna inte behöver yrkesarbeta utan har rätt att bli försörjd av mannen.

I häftet diskuteras även ingående komplementaritetsideologin, att kvinnan och mannen kompletterar varandra, att de är lika inför Allah men på grund av sina olika ”naturer” tilldelats olika roller på jorden. Komplementaritetsideologin påstås härröra ur Koranen. Komplementaritetsideologin var officiell könsideologi i Sverige ända in på 1970-talet och är en västerländsk könsideologi anpassad för industrisamhällets framväxande medelklass under 1800-talet då familjen som produktionsenhet inom jordbruket mer och mer övergick till att bli en konsumtionsenhet med kvinnan verksam i hemmet och mannen verksam utanför hemmet och utom synhåll för kvinnan som inte längre vid behov kunde överta mannens sysslor. En ny kvinnoroll behövde uppfinnas. År 1827 höll sedermera ärkebiskopen Johan Olof Wallin en predikan i Storkyrkan i Stockholm betitlad ”Qvinnans ädla och stilla kallelse”. Wallin åberopade kristenhetens gud och kvinnans ”natur”. Att läsa könsapartheidhäftet Kvinnan i islam är som att läsa Johan Olof Wallins predikan.

Upphovet till komplementaritetsideologin är den schweiziske filosofen Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) och de likaledes västerländska romantikerna. Rousseau lägger ut texten om kvinnans ”egenart” i Emile eller om uppfostran (1762, Femte boken, ”Sophie eller Kvinnan”). Till skillnad från Aristoteles och aposteln Paulus betraktade romantikerna kvinnan inte som underordnad mannen utan som sidoordnad. Kvinnan tilldelades ”medfödda” egenskaper som känsla, mjukhet, fantasi, intuition och förmågan att skapa harmoni. Kvinnans högre moral och religiositet gjorde henne idealisk som familjens moraliska och religiösa fostrarinna. Rousseaus och romantikernas särartsideologi spreds från universiteten och predikstolarna till ”folket”. Europa fullkomligt svämmade över av rådgivningsböcker om kvinnans ”natur” och hur flickor bäst skulle uppfostras för att utveckla denna ”medfödda natur”, böcker skrivna av präster, läkare – och kvinnor. En särartsideologi numera förmedlad av SUM såsom varande islamisk och juridiskt bindande.  

Rashid Musa avslutar sin artikel med att hävda att den faktiska rädslan nog inte gäller fanatiker i islams namn ”utan idén om att det växer upp en ny generation av svenska muslimer som kan och vill ta plats i det politiska samtalet om muslimer”. En generation som inte har ”som mål att vädja till den rådande hegemonin eller kompromissa bort sina rättigheter. Något som kanske skrämmer de borgerliga och liberala debattörerna allra mest”.  

Det finns all anledning att vara rädd för Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Dessa politiska aktivister utgör med sin fredliga steg-för-steg-infiltrering på alla nivåer i samhället ett större hot på sikt mot den svenska representativa demokratin än terrorister och självmordsbombare. På det här stadiet drabbar förtruppens islamiseringsverksamhet främst alla invånare i islamiska miljöer i Sverige som inte vill representeras av högerextremister, vilket är nog så allvarligt. Allahs makt är lika demokratifientlig som Vit makt.
.....
Mona Lagerström, filosofie doktor i litteraturvetenskap med inriktning på kvinnoförtryckets historia

    

15 januari 2016

Domkyrkoförsamlingen gillar inte Brights rapportering om riksdagsgudstjänsterna


Brights årligen återkommande rapportering om gudstjänsterna vid riksmötets öppnande faller inte alla i smaken. Så här såg det ut i höstas.