13 december 2016

Mer än en miljon utträden ur Svenska kyrkan sedan 1996

Sedan 1996 har över 1 000 000 kyrkotillhöriga aktivt begärt utträde ur Svenska kyrkan - i genomsnitt ca 48 000 per år.

Före 1996 gällde föreskrifter om medlemskap i Svenska kyrkan som fanns i religionsfrihetslagen (1951:680). I huvudsak innebar regler
na att barn till föräldrar som tillhörde kyrkan automatiskt blev medlemmar i Svenska kyrkan vid födseln.

Den 1 januari 1996 upphävdes dessa regler samtidigt som nya regler om kyrkotillhörighet togs in i kyrkolagen (1992:300). Som huvudregel gällde därefter att den som döptes i Svenska kyrkans ordning blev upptagen i kyrkan.

Den 1 januari 2000 upphävdes kyrkolagen samtidigt som lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, samt kyrkoordningen för Svenska kyrkan, trädde i kraft.

Efter de ändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan år 2000 har kyrkotillhörighet upphört att vara föremål statlig lagstiftning och övergått till att vara en intern angelägenhet inom trossamfundet Svenska kyrkan. Kyrkotillhörighet regleras sedan dess av bestämmelser i kyrkoordningen för Svenska kyrkan.

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1470790

 

Nästa Bright
Bright ligger efter i utgivningen efter sommaren, men nästa nummer kommer i december!