8 februari 2016

Straff och belöning i Koranen - Del 1

 Av Svante Brandänge


Kunskap om religioner och deras heliga skrifter är viktig, inte minst på grund av den roll som religioner spelar i (världs)politiken. Då och då framförs enstaka exempel på Bibelns eller Koranens innehåll av våld. Sådana exempel, lösryckta citat, kan vara missvisande för helheten. 

Man måste ha en fastare grund att stå på om man ska yttra sig seriöst om heliga skrifters innehåll. Jag har därför gjort en systematisk undersökning som tillför nytt vetande. Med hjälp av en enkel statistisk analys har jag utrett hur och hur många gånger Koranen i vissa fall talar om att människor kommer att straffas, i andra fall belönas. 

Den version av Koranen på svenska som jag har studerat är utgiven på Wahlström & Widstrand år 2003 och är baserad på K. V. Zetterstéens översättning  från 1917.(1) Bokens 114 suror (kapitel) presenteras där på 455 sidor. 

Eftersom jag bedömde att jag knappast skulle orka med att studera hela Koranen från pärm till pärm, lät jag en slumptalsgenerator som är tillgänglig på internet göra ett urval av 45 av de 455 sidorna, alltså 10%. Därigenom erhölls ett icke-subjektivt urval av studiesidor. 

En nackdel är att urvalet inte kan dupliceras, varken av mig själv eller andra undersökare, eftersom slumptalsgeneratorn vid varje körning ger en ny mängd sidnummer. För att öka reliabiliteten utökades efter hand sidmängderna till sex stycken. De studerades ur olika aspekter och resultaten sida för sida redovisas i ett sökprotokoll. Min analys är därigenom falsifierbar och vetenskapligt sund.

Resultat 

Vid studiet av fem av de sex sidmängderna om vardera 45 sidor fann jag tal om straff på 53, 39, 42, 39 resp. 49 ställen. Koranens suror (kapitel) varierar mycket både till längd och innehåll och det bidrar säkert till variationen mellan de fem analyserna. Medelvärdet är cirka 44, vilket leder till slutsatsen att det i Koranen talas omkring 440 gånger om straff, alltså runt en gång per sida. Om det sanna värdet är 400 eller 500 gånger spelar ingen större roll; det är hur som helst ett uppseendeväckande stort antal.

De som kommer att drabbas av straff är främst de otrogna, d v s religionens motståndare eller de som bara inte vill övergå till islam. Straffet beskrivs många gånger som plågsamt, men anges ännu oftare mer konkret och kan då handla om att “smaka helvetesbrandens pina”, “brinna i den eviga elden” o dyl. Den heliga skriftens fixering vid straff är mycket tydlig. 

Å andra sidan poängterar Koranen på många ställen att Gud (Allah) är förlåtande och barmhärtig. Sålunda inleds 113 av de 114 surorna med frasen “I Guds, den barmhärtige Förbarmarens namn!” Jag studerade tre av de sex sidmängderna för att se bakgrunden till denna återkommande fras. Slutsatsen är att de som ska få förlåtelse knappast är de otrogna, utan snarare personer som har begått handlingar som skriften anser dåliga och därefter gått över till den “rätta läran”. Ett fåtal andra fall fann jag:

a) “De som sänka sina röster inför Guds apostel…..skola få förlåtelse och stor lön” (49:3), 

b) Den som i ett nödläge äter självdött djur, blod eller svinkött (annars förbjudet) sägs inte synda. 
Därefter följer meningen “Gud är förvisso överseende och barmhärtig” (2:168).

Religionens anhängare kommer generellt att belönas av Gud, ibland rikligt. Det framgår inte alltid om det ska ske i det nuvarande eller i det tillkommande livet. I det senare fallet är det paradiset som väntar, då och då beskrivet som “lustgårdar genomflutna av (porlande) bäckar”. 

Troligen visade det sig - då liksom nu - att straffen och belöningarna i det nuvarande livet inte alltid träffar så rättvist som man kunde hoppas eller förmoda. Det motiverar en passus i Koranen som återkommer flera gånger och som förklarar orsaken till orättvisorna: “Han förlåter vem han vill och straffar vem han vill, ty Gud är allsmäktig.”  

När man läser Koranen lägger man märke till att där de grymma straffen nämns, där finns ibland också på nära håll i texten besked om belöningar för de gudfruktiga. Det är tydligt att Koranen i dessa passager ställer läsaren inför ett dramatiskt val: paradiset eller helvetet! Någon tredje väg verkar inte finnas. För vissa kanske valet är lätt, men för andra blir det ett svårt val mellan att antingen ge upp sin integritet och komma till paradiset eller att behålla sin integritet och hamna i helvetet. 

Under läsning av tre av de sex 45-sidorsmängderna räknade jag dessa dramatiska avsnitt och fann 11, 23 respektive 15 exempel. Det pekar på att det i Koranen finns omkring 160 sådana textställen, i genomsnitt ett på var tredje sida i min upplaga av skriften. 

För en person som har fostrats till tolerans och till att se alla människor som bröder eller systrar som är lika mycket värda, är denna antagonistiska sortering av människor helt främmande. Koranen ger oss här en inblick i hur tankegångarna kunde gå för mer än 1300 år sedan. Dessa tankegångar har på vissa ställen bevarats ända in i våra dagar.  

Stanley Milgrams och hans efterföljares lydnadsexperiment (1963-) visar att många vanliga människor kan fås att straffa andra med hjälp av grovt våld om en aktad auktoritet upprepade gånger kräver det. Någon högre auktoritet än Gud (Allah) är inte tänkbar. 

Uppfattningen av Koranen som Guds ord och den envetenhet med vilken skriften trummar in sitt straffbudskap utgör tillsammans en risk för de otrogna.
………………
(1)   Zetterstéens översättning sägs vara trogen det arabiska originalet men är ibland svår att förstå. Vid dessa tillfällen har jag konsulterat Mohammed Knut Bernströms “Koranens budskap” som är en modernare (2002) och friare text som är lättare att förstå.
Sökprotokoll

De 114 surorna finns på sidorna 21-475.
Från dessa plockade slumptalsgeneratorn ut sex sidmängder om 45 sidor. Kod till protokollet: sida som studerats, följt av antal gånger som sidan uppvisar tal om straff. “Dikotomi” står för valet mellan paradiset och helvetet.

Sidmängd 1:
27-0, 29-2, 31-2, 60-2, 71-1, 86-2, 88-2, 95-1, 126-2, 130-0, 155-1, 159-1, 170-1, 171-1, 177-1, 193-1, 199-2, 212-2, 223-2, 227-1, 271-2, 284-1, 291-0, 292-0, 309-2, 312-0, 320-3, 321-2, 326-2, 328-1, 341-2, 347-1, 349-2, 366-2, 367-0, 368-0, 384-0, 393-1, 409-1, 432-0, 434-2, 442-1, 443-0, 444-0, 470-1. 
Summa 53 straff.
Även analys med avseende på förlåtelse.

Sidmängd 2:
29-1, 37-4, 38-0, 41-2, 52-0, 54-1, 55-0, 96-1, 111-0, 115-3, 122-0, 137-0, 168-1, 170-1, 179-0, 216-3, 245-2, 246-0, 251-1, 252-4, 257-0, 260-1, 277-0, 283-1, 285-0, 292-0, 305-1, 315-1, 316-1, 323-0, 358-0, 367-0, 381-2, 386-2, 389-0, 390-0, 393-1, 407-1, 418-1, 435-1, 442-1, 450-0, 466-0, 467-0, 471-1.
Summa 39 straff.
Även analys med avseende på förlåtelse.
Sidmängd 3:
Studerad sida-antal straff-dikotomier:
22-2-0, 24-1-0, 32-1-0, 37-4-0, 43-0-0, 47-0-0, 62-2-1, 63-2-0, 71-1-0, 78-0-0, 101-1-0, 119-1-0, 122-0-0, 157-0-0, 170-1-0, 183-0-0, 188-1-0, 203-2-1, 225-0-0, 227-1-1, 235-0-0, 239-2-2, 240-1-0, 251-0-0, 269-1-0, 285-1-0, 288-0-0, 318-0-0, 322-1-0, 327-0-0, 340-1-0, 341-1-0, 346-1-0, 348-1-1, 353-1-0, 354-0-0, 368-0-0, 380-2-0, 391-2-0, 404-2-1, 410-1-1, 426-1-1, 445-1-1,     446-1-1,     474-1-0.
Summa 42 straff.
Summa 11 dikotomier.

Sidmängd 4:
Analys med avseende på dikotomier:
27-0, 33-0, 75-1, 86-2, 108-0, 113-0, 119-1, 124-2, 129-0, 140-1, 154-1, 158-2, 160-0, 166-0, 184-0, 186-0, 201-0, 203-1, 207-0, 217-0, 220-1, 250-0, 254-1, 255-1, 269-0, 284-1, 306-0, 309-1, 318-0, 330-0, 332-0, 350-0, 358-0, 363-1, 365-2, 393-1, 398-0, 401-0, 408-1, 414-1, 415-0, 428-0, 430-0, 433-1, 466-0.
Summa 23 dikotomier.
Även analys med avseende på förlåtelse.

Sidmängd 5:
Studerad sida-antal straff-dikotomier:
21-1-1, 47-0-0, 57-1-1, 65-1-1, 89-0-0, 99-1-1, 116-0-0, 122-0-0, 129-0-0, 138-0-0, 141-3-0, 142-1-0, 153-1-1, 161-1-0, 164-1-1, 173-0-0, 175-0-0, 177-1-0, 185-0-0, 193-0-0, 199-2-1, 208-2-1, 215-1-0, 220-0-0, 233-1-1, 240-1-0, 272-3-0, 295-0-0, 297-1-0, 309-2-2, 314-0-0, 330-0-0, 331-1-0, 345-2-0, 351-2-1, 359-1-1, 374-1-0, 380-2-0, 384-0-0, 413-2-0, 416-1-0, 437-0-0, 439-2-1,     463-0-0,     469-0-1.
Summa 39 straff.
Summa 15 dikotomier.

Sidmängd 6:
Studerad sida-antal straff:
32-1, 50-1, 66-0, 71-1, 75-1, 78-0, 85-3, 91-1, 98-2, 100-2, 101-1, 108-0, 127-0, 131-0, 134-3, 154-4, 169-5, 179-0, 181-0, 182-0, 195-3, 214-1, 216-3, 224-1, 230-0, 241-0, 242-1, 257-0, 271-2, 312-0, 327-0, 352-2, 353-1, 359-1, 374-1, 391-2, 298-0, 404-2, 410-1, 423-1, 431-1, 444-0, 466-0, 473-0, 474-1.
Summa 49 straff.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar