8 februari 2016

Straff och belöning i Koranen - Del 2

Hur skiljer sig de två svenska översättningarna åt?

Av Svante Brandänge

De två dominerande översättningarna av Koranens arabiska text till svenska är gjorda av K. V. Zetterstéen (1917) och M. K. Bernström (1998 och 2002). Generellt går ju någonting ofta förlorat vid översättning och muslimer har länge ansett att Koranen ska läsas på arabiska.

Vid arbetet på del 1 av “Straff och belöning i Koranen” ställdes frågan om det finns någon substantiell skillnad när det gäller hur de två svenska versionerna av Koranen behandlar mitt speciella ämne. Att det fanns en generell skillnad i de två översättarnas inställning till sitt arbete framhölls i den dödsruna över Mohammed Knut Bernström som Jan Hjärpe skrev 2009. Det skulle även kunna ha haft betydelse att Bernström, men inte Zetterstéen (?), var en bekännande muslim.

Min jämförelse begränsar sig till hur de två översättningarna återger Koranens tal om straff. Endast hur straffen beskrivs i Koranen har varit i fokus; översättarnas notförteckningar har jag lämnat därhän. Från arbetet på del 1 av “Straff och belöning i Koranen “ fanns fem olika 45-sidorsurval som hade analyserats med avseende på antal textställen som talar om straff. Dessa adderades och gav summan 222 ställen, men ett flertal ställen ingår mer än en gång.

Från den mängden fick slumptalsgeneratorn göra ett urval av 40 ställen. Det visade sig då att det bara blev 39 som var olika. Orsaken ligger i sammanslagningen av de fem urvalen. Vart och ett av de 39 ställena jämfördes slutligen med avseende på hur straffet beskrivs i de två versionerna av Koranen (se protokollet). Straffen kan kategoriseras så här:

  • Straff (utan adjektiv) eller “nesligt straff”: 8 exempel 
  • “Plågsamt straff”: 9 exempel (två är identiska)
  • Helvetet som straff: 8 exempel
  • Elden eller helveteselden som straff: 13 exempel
  • Makabert konkreta straff: 2 exempel

Resultatet är tydligt:  Zetterstéens och Bernströms översättningar visar en mycket god samstämmighet i sin återgivning av Koranens tal om straff. På den punkten visar sig alltså den arabiska texten oproblematisk vid översättning till svenska. Bernströms ärlighet imponerar. Majoriteten av straffen är grymma men han väjer inte för det; inte ens kategorin “Makabert konkreta straff” fuskar han bort (ställena nr 50 och 140, ev. också 28). I två fall redovisar han grymheten något mer detaljerat än vad Zetterstéen gör (ställena 18 och 28), men i ett fall (182) är Bernströms text mildare.

I övrigt är överensstämmelsen mycket god. Man frågar sig om Bernström inte insåg att det var graverande att Koranen uppvisar så mycket tal om grymma straff. Hjärpe tillskrev Bernström en mjuk framtoning och en respekt för andra. Kanske var Bernströms respekt för Gud (Allah) så stor att han accepterade att Gud genom Koranen ofta uttrycker en utstuderad grymhet? En magnifik underkastelse i så fall!

Protokoll från jämförelsen mellan
Zetterstéens och Bernströms översättningar


Jämförelsen utgår från de fem (av sex) 45-sidorsmängder som tidigare analyserats med avseende på straff nämnda i Zetterstéens översättning. Varje sidmängd är ordnad efter stigande sidnummer i Koranen och varje ställe där det talas om straff har ett ordningsnummer.

I sidmängden 1 finns 53 “straffställen” och de har nummer 1-53. I sidmängd nr 2 finns 39 “straffställen” och dessa får då nummer 54-92, o s v. I den femte 45-sidorsmängden (kallas sidmängd 6 i den föregående rapporten) får de 49 “straffställena” numren 174-222.

Från dessa 222 “straffställen” fick slumptalsgeneratorn plocka ut 40 stycken för att användas vid jämförelsen. De placerades i ordningsföljd och gav då följande serie : nr 2, 8, 11, 15, 18, 23, 28, 41, 48, 49, 50, 51, 53, 65, 67, 71, 72, 81, 85, 89, 94, 98, 100, 103, 108, 125, 138, 140, 146, 147, 159, 182, 184, 192, 196, 202, 207, 215, 218 och 219. De analyseras nedan i tur och ordning.
Straffställe nr 67 visade sig vara identiskt med nr 108.  Zetterstéens text nämns först, därefter Bernströms. Sura och vers ges i båda fallen, eftersom versernas nummer ofta är olika i de två versionerna av Koranen.


Straffställe 2 finns på sid 29 (hos Zetterstéen), är ställe nr 2 på den sidan, skrivs 29-2:
Ja, de otrogna väntar ett nesligt straff (2:84).
Jfr ...straff och vanära väntar alla förnekare (2:90).

Straffställe 8 finns på sid 86-1:
De tvehågsna skola förvisso komma på eldens nedersta botten, och du skall aldrig finna någon hjälpare åt dem (4:144).
Jfr Hycklarnas plats är den eviga eldens djupaste avgrund och för dem kan du inte finna någon hjälpare (4:145).

Straffställe 11=sid 88-2:
...skall han hemsöka dem med ett plågsamt straff (4:172).
Jfr ...skall Han låta utstå ett plågsamt straff (4:173).

Ställe 15=sid 155:
...vare sig han straffar dem eller misskundar sig över dem (9:107).
Jfr Han kommer antingen att straffa dem eller omfatta dem med sin barmhärtighet (9: 106).

Ställe 18=sid 171-1:
...och hemsökes av ett beståndande straff. (11:41).
Jfr...och som skall utlämnas åt helvetets ändlösa lidande! (11:39).

Ställe 23=sid 212-1:
...och göra helvetet till ett fängelse åt de otrogna (17:8).
Jfr Vi har gjort helvetet till ett fängelse för förnekarna av sanningen (17:8).

Ställe 28=sid 271-1:
...hava vi tillrett en brasa...och när de sammanlänkade med varandra kastas i ett trångt rum däri, önska de, att allt vore slut (25:12-14).
Jfr ...har Vi en flammande Eld i beredskap...och när de kastas, sammankedjade, i någon av dess trånga hålor, ber de där nedifrån om förintelse (25:11-13).

Ställe 41=sid 341-1:
...ja, de hava ännu ej smakat mitt straff (38:7).
Jfr Men de har inte ännu fått smaka Mitt straff (38:8).

Ställe 48=sid 393:
Jo,den dag då de prövas i elden (51:13).
Jfr Den dagen skall de plågas över elden (51:13).

Ställe 49=sid 409:
Varder hans lön en välkomstfägnad av sjudande vatten och stekning i avgrundselden (56:93-94).
Jfr …väntar honom en välkomstdryck av kokande vatten och helveteseldens flammor (56:93-94).

Ställe 50=sid 434-1:
Så skulle vi ha gripit honom med högra handen och sedan avhuggit hjärtådern (69:45-46).
Jfr ...skulle Vi ha gripit hans högra hand och sedan ha skurit upp hans kroppspulsåder (69:45-46).

Ställe 51=sid 434-2:
En spörjande sporde efter ett stundande straff för de otrogna. Ingen kan avvärja det (70:1-2).
Jfr En man frågade om ett straff som väntar dem som förnekar sanningen och som ingen kan avvärja (70:1-2).

Ställe 53=sid 470:
I skolen sannerligen få skåda avgrunds-elden (102:6).
Jfr Ja, ni skall få skåda helvetets eld! (102:6).

Ställe 65=sid 115-3:
Elden skall varda eder boning, att I där mån evinnerligen förbliva, (6:128).
Jfr Elden ska vara er boning och där skall ni förbli till evig tid, (6:128).

Ställe 67=sid 170:
Jag fruktar förvisso en plågsam dags straff för eder (11:28).
Jfr Jag bävar för det straff som kan drabba er en sorgens och plågans dag (11:26).

Ställe 71=sid 245-1:
...löna vi honom med helvetet; så löna vi de orättfärdiga. (21:30).
Jfr ...skulle Vi straffa honom med helvetet; så lönar Vi dem som begår orätt. (21:29).

Ställe 72=sid 245-2:
Om blott de, som äro otrogna, kände den stund, då de ej kunna avvärja elden från sitt ansikte eller sin rygg och ej få någon hjälp! (21:40).
 Jfr Om förnekarna visste att den tid kommer då de förgäves skall försöka skydda ansikte och rygg mot elden och ingen skall hjälpa dem! (21:39).

Ställe 81=sid 315:
... ja, han har berett de otrogna ett plågsamt straff (33:8).
Jfr …har Han förberett ett plågsamt straff (33:8).

Ställe 85=sid 386-1:
Om någon icke tror på Gud och hans apostel, så tillreda vi förvisso en brasa åt de otrogna (48:13).
Jfr ...har vi en högt flammande Eld i beredskap! (48:13).

Ställe 89=sid 418:
Här verkar jag ha gjort en felnotering. Det finns inget tal om hårt straff på denna sida hos Zetterstéen (60:2-10). Hos Bernström 60:3 talas det dock om en dom på Uppståndelsens dag.

Ställe 94=sid 22-2:
Fel igen (2:7-20). Bernström (2:15) säger endast att “Gud ska straffa dem för deras skämt.”

Ställe 98=sid 37-2:
 ...utan dem väntar ett plågsamt straff (2:169).
Jfr Ett plågsamt straff väntar dem (2:174).

Ställe 100=sid 37-4:
...väntar ett plågsamt straff (2:174).
Jfr ...har därför ett plågsamt straff att vänta (2:178).

Ställe 103=sid 63-1:
...ja, dessa varda eldens invånare att där evinnerligen förbliva (3:112).
Jfr Deras arvedel är Elden och där ska de förbli till evig tid (3:116).

Ställe 108=sid 170:
Jag fruktar förvisso en plågsam dags straff för eder (11:28).
Jfr Jag bävar för det straff som kan drabba er en sorgens och plågans Dag (11:26).

Ställe 125=sid 380-2:
...en vind, som för med sig ett plågsamt straff...(46:23).
Jfr ...en stormvind som för med sig svårt lidande och som ska ödelägga allt enligt sin Herres befallning (46:24-25).

Ställe 138=sid 99:
...dessa varda avgrundseldens invånare (5:88).
Jfr ...de har helvetet till arvedel (5:86).

Ställe 140=sid 141-2:
Och de, som äro otrogna, skola församlas i helvetet, Att Gud må skilja den dålige från den gode och lägga de dåliga ovanpå varandra, stapla upp dem tillsammans och kasta dem i helvetet. (8:37-38).
Jfr Förnekarna skall föras samman framför helvetet, för att Gud skall skilja de onda och de goda åt. Och Han skall bunta ihop de onda och trava dem på varandra och störta dem i helvetet, alla tillsammans. (8:36-37).

Ställe 146=sid 177-1:
Och stödjen eder ej på dem, som göra orätt, så att elden drabbar eder! (11:115).
Jfr Sök inte stöd hos de orättfärdiga, så att ni inte blir svedda av helvetets eld; (11:113).

Ställe 147=sid 199-1: Och helvetet skall sannerligen varda en samlingsplats för dem allesammans (15:43).
Jfr Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla - (15:43).

Ställe 159=sid 309-2:
Förkunna honom det hugnesamma budskapet om ett plågsamt straff! (31:6).
Jfr Låt honom veta att ett plågsamt straff väntar honom. (31:7). 

Ställe 182=sid 98-1:
Om någon sätter någon vid Guds sida, förmenar Gud honom förvisso paradiset, och hans hemvist varder elden; (5:76).
Jfr ...kommer de bland dem som yttrar dessa hädelser förvisso att drabbas av ett plågsamt straff. (5:73).

Ställe 184=sid 100-1:
...och den, som det oaktat begår överträdelse, väntar ett plågsamt straff. (5:95).
Jfr Den som hädanefter bryter mot detta påbud har ett plågsamt straff att vänta. (5:94).

Ställe 192=sid 154-3:
Vi skola straffa dem tvenne gånger, och sedan skola de prisgivas åt ett förskräckligt straff. (9:102).
Jfr Vi skall ge dem dubbelt straff i denna värld och sedan skall de utlämnas åt ett svårt lidande. (9:101).

Ställe 196=sid 169-3:
Det var dessa, som ljögo på sin Herre. Skall icke Guds förbannelse drabba de orättfärdiga. (11:21).
Jfr Dessa var det som satte ihop lögner om sin Herre. Ja, Guds fördömelse faller sannerligen över dem som begår sådan orättfärdighet. (11:18).

Ställe 202=sid 214:
...sätt ingen annan gud bredvid Gud, så att du smädad och bortstött varder kastad i helvetet! (17:41).
Jfr Sätt därför inte en annan gud vid Guds sida; då kommer du att kastas, förhatlig och utstött, i helvetet! (17:39).

Ställe 207=sid 242:
 ...ty straffet i det tillkommande livet varder sannerligen strängare och längre beståndande. (20:127).
Jfr ...straffet i det kommande livet skall med visshet bli hårdare och vara längre. (20:127).

Ställe 215=sid 391-1:
Kasten varje styvsint förnekare i helvetet, (50:23).
Jfr Då faller Guds dom: Kasta i helvetet var och en som framhärdade i att förneka sanningen.,..(50:24).

Ställe 218=sid 404-2:
Detta är helvetet, som syndarne hålla för lögn. De skola vanka omkring mellan helvetet och det sjudande kokheta vattnet. (55:43-44).
Jfr Detta är helvetet, vars existens de obotfärdiga syndarna förnekar; där skall de vandra av och an mellan eld och skållhett vatten. (55:43-44).

Ställe 219=sid 410:
Edert hemvist varder elden; (57:14).
Jfr Elden är er sista hemvist,. (57:15).   

   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar